Programowanie w języku R
Analiza Danych. Obliczenia. Symulacje

Wydanie drugie poszerzone

O książce

Autor:Marek Gągolewski
Rok:2016
Wydanie:drugie poszerzone
Liczba stron:550
Wydawca:Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN:978-83-01-18939-6
Okładka

Link do księgarni PWN
Erraty, materiały uzupełniające

Otwarte i wolnodostępne środowisko R zyskało w ostatnich latach ogromną popularność. Język R jest jednym z podstawowych narzędzi w warsztacie wielu analityków danych, statystyków, data scientists, badaczy opinii i rynku, specjalistów business intelligence czy naukowców.

Większość publikacji dostępnych na polskim i zagranicznym rynku wydawniczym skupia się na omawianiu sposobów wykorzystania środowiska R w różnych zastosowaniach praktycznych, m.in. w ekonomii, medycynie, bioinformatyce, psychologii, socjologii oraz naukach technicznych. Objaśnia zatem sposób korzystania z szablonowych rozwiązań na zasadzie „kucharskich przepisów”. Ta oto książka stawia sobie jednak za cel wsparcie Czytelnika w jego drodze ku programistycznej samodzielności – aby mógł wyjść poza gotowe schematy i śmiało mierzyć się z nowymi wyzwaniami, przed jakimi stawia nas tzw. era informacji.

Książka skupia się na dogłębnym wyjaśnieniu zasad funkcjonowania środowiska R. Nie można jej jednak nazwać po prostu kursem programowania, a to dlatego, że R jest ściśle związany z bogatymi obszarami swoich zastosowań. Czytelnik dowie się więc, w jaki sposób przeprowadzać w R obliczenia symulacyjne i numeryczne, jak implementować algorytmy przetwarzania danych, pobierać, tworzyć i przygotowywać zbiory danych do analizy, automatyzować bardzo żmudne – gdyby je wykonywać ręcznie – zadania czy też tworzyć raporty, tabele i wykresy.

Dr inż. Marek Gągolewski jest adiunktem w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych, m.in. na temat agregacji i analizy danych oraz laureatem stypendiów dla wybitnych młodych uczonych. Pracuje w R od kilkunastu lat, a jego pakiet stringi należy aktualnie do pierwszej dziesiątki najczęściej pobieranych rozszerzeń dla tego języka.

Poglądowy spis treści

. Przedmowa
1. Środowisko R i program RStudio
2. Typy atomowe: wektory i NULL
3. Operacje na wektorach
4. Listy
5. Funkcje
6. Atrybuty obiektów
7. Typy złożone
8. Pielęgnowanie kodu
9. Modyfikacja przepływu sterowania
10. Przetwarzanie napisów
11. Przetwarzanie plików
12. Tworzenie wykresów
13. Generowanie raportów przy użyciu pakietu knitr
14. Obliczenia numeryczne
15. Symulacje
16. Zarządzenie środowiskiem R
17. Środowiska
18. Syntaktyka i semantyka języka R
19. Programowanie zorientowane obiektowo
20. Integracja R i C++ przy użyciu pakietu Rcpp
. Bibliografia
. Skorowidz

Szczegółowy spis treści

. Przedmowa
1. Środowisko R i program RStudio
1.1. Cechy języka i środowiska R
1.2. Organizacja pracy w R i RStudio
1.2.1. Konsola R
1.2.2. Program RStudio
1.2.3. Pierwsze kroki w trybie interaktywnym
1.2.4. Edytor skryptów
1.2.5. System pomocy
2. Typy atomowe: wektory i NULL
2.1. Klasyfikacja typów obiektów w języku R
2.2. Wektory atomowe
2.2.1. Wektory wartości logicznych
2.2.2. Wektory liczbowe
2.2.3. Wektory napisów
2.2.4. Pozostałe typy wektorów atomowych i ich hierarchia
2.3. Tworzenie obiektów nazwanych
2.4. Braki danych, wartości nieskończone i nie-liczby
2.5. Typ pusty (NULL)
3. Operacje na wektorach
3.1. Podstawowe operatory
3.1.1. Operatory arytmetyczne
3.1.2. Operatory logiczne
3.1.3. Operatory relacyjne
3.1.4. Priorytety operatorów
3.2. Indeksowanie wektorów. Filtrowanie danych
3.2.1. Rodzaje indeksatorów
3.2.2. Modyfikowanie wybranych elementów
3.3. Przegląd funkcji wbudowanych
3.3.1. Zwektoryzowane funkcje matematyczne
3.3.2. Agregacja danych
3.3.3. Operacje na sąsiadujących elementach wektorów
3.3.4. Wyszukiwanie indeksów i wybór elementów wektorów
3.3.5. Operacje oparte na permutowaniu elementów wektorów
3.3.6. Operacje na zbiorach
3.3.7. Podstawowe operacje na napisach
4. Listy
4.1. Tworzenie list
4.2. Indeksowanie list
4.2.1. Operator „[”
4.2.2. Operator „[[”
4.2.3. Modyfikowanie zawartości list
4.3. Wybrane operacje na listach
4.3.1. Łączenie, rozwijanie i powielanie list
4.3.2. Wywoływanie funkcji na wszystkich elementach listy
5. Funkcje
5.1. Tworzenie obiektów typu funkcja
5.1.1. Bloki wyrażeń
5.1.2. Sprawdzanie poprawności argumentów
5.1.3. Kilka uwag dla projektantów funkcji
5.1.4. Biblioteki funkcji w plikach .R
5.1.5. Odwoływanie się do funkcji z pakietów R
5.2. Zasięg nazw w funkcjach
5.3. Parametry i argumenty
5.3.1. Przekazywanie argumentów przez wartość
5.3.2. Parametry z argumentami domyślnymi
5.3.3. Parametr specjalny „...”
6. Atrybuty obiektów
6.1. Nadawanie i odczytywanie atrybutów
6.2. Atrybuty specjalne
6.2.1. Atrybut comment
6.2.2. Atrybut names. Wektory z etykietami
6.2.3. Atrybut class. Wstęp do programowania obiektowego S3
6.3. O zachowywaniu i gubieniu atrybutów przez funkcje
7. Typy złożone
7.1. Macierze i tablice
7.1.1. Tworzenie macierzy
7.1.2. Indeksowanie macierzy
7.1.3. Tablice jako uogólnienie macierzy
7.1.4. Atrybut dimnames. Etykietowanie wierszy i kolumn
7.1.5. Reprezentacja macierzy i tablic
7.1.6. Wybrane operacje na macierzach
7.2. Szeregi czasowe
7.3. Czynniki
7.3.1. Tworzenie czynników
7.3.2. Reprezentacja czynników
7.3.3. Czynniki a wektory napisów
7.3.4. Wybrane operacje na czynnikach
7.4. Ramki danych
7.4.1. Reprezentacja ramek danych
7.4.2. Operatory indeksowania. Filtrowanie danych
7.4.3. Wybrane operacje na ramkach danych
8. Pielęgnowanie kodu
8.1. Organizacja kodu
8.1.1. Projekty i skrypty
8.1.2. Tworzenie własnych pakietów R
8.2. Obsługa wyjątków
8.2.1. Rodzaje wyjątków
8.2.2. Obsługa komunikatów diagnostycznych i ostrzeżeń
8.2.3. Obsługa błędów
8.3. Testowanie oprogramowania
8.4. Debugowanie kodu
8.5. Pomiar i poprawa wydajności kodu
8.5.1. Badanie krótkich fragmentów kodu
8.5.2. Profilowanie aplikacji
8.5.3. Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów
9. Modyfikacja przepływu sterowania
9.1. Wyrażenia warunkowe if i if...else
9.1.1. Określanie testowanego warunku
9.1.2. Wartości zwracane przez wyrażenia warunkowe
9.1.3. Funkcja return(). Rekurencja
9.2. Pętle
9.2.1. Pętla while
9.2.2. Pętla repeat
9.2.3. Pętla for
9.3. Uwagi na temat wydajności pętli
10. Przetwarzanie napisów
10.1. Podstawowe operacje na napisach
10.1.1. Wyznaczanie długości napisów
10.1.2. Porównywanie napisów
10.1.3. Łączenie i powielanie napisów
10.1.4. Przycinanie i wypełnianie
10.1.5. Formowanie napisów na podstawie innych obiektów
10.1.6. Zmiana pojedynczych znaków
10.1.7. Wyznaczanie podnapisów
10.1.8. Pozostałe operacje
10.2. Wyszukiwanie wzorca
10.2.1. Wzorce ustalone
10.2.2. Wyrażenia regularne
10.2.3. Wzorce rozmyte
10.3. Data i czas
10.3.1. Reprezentacja dat
10.3.2. Reprezentacja czasu
10.3.3. Operacje arytmetyczne
10.3.4. Konwersja daty i czasu
10.4. Reprezentacja napisów
10.4.1. Kodowanie ASCII
10.4.2. 8-bitowe kodowania polskich liter diakrytyzowanych
10.4.3. Kodowanie UTF-8
10.4.4. Konwersja kodowań
11. Przetwarzanie plików
11.1. Podstawowe operacje na plikach i katalogach
11.1.1. Ścieżki dostępu do plików i katalogów
11.1.2. Bieżący katalog roboczy. Ścieżki względne
11.1.3. Informacje o plikach i katalogach
11.1.4. Wybrane działania na plikach i katalogach
11.1.5. Wyszukiwanie plików i katalogów
11.2. Serializacja i deserializacja obiektów
11.3. Popularne formaty plików
11.3.1. Pliki CSV
11.3.2. Pliki JSON
11.3.3. Pliki XML
11.4. Dostęp do baz danych SQL
11.5. Dowolne pliki tekstowe
11.5.1. Odczyt plików tekstowych
11.5.2. Zapis plików tekstowych
11.6. Połączenia
11.6.1. URL, czyli ujednolicony lokalizator zasobów
11.6.2. Tworzenie połączeń
11.6.3. Otwieranie i zamykanie połączeń
11.6.4. Odczyt danych z połączeń
11.6.5. Zapis danych do połączeń
11.6.6. Zarządzanie otwartymi połączeniami
11.6.7. Nota o plikach binarnych
12. Tworzenie wykresów
12.1. Schemat systemów graficznych w środowisku R
12.2. Podstawy użycia pakietu graphics
12.2.1. Strona i rysunki
12.2.2. Parametry graficzne
12.2.3. Rysowanie punktów i odcinków (łamanych)
12.2.4. Barwy
12.2.5. Rysowanie wielokątów
12.2.6. Wypisywanie tekstu
12.2.7. Układ współrzędnych
12.2.8. Tworzenie wielu rysunków na jednej stronie
12.3. Wybrane wysokopoziomowe operacje graficzne
12.3.1. Rysowanie układu współrzędnych
12.3.2. Adnotacje i legenda
12.3.3. Wizualizacja danych jednowymiarowych
12.3.4. Wizualizacja danych dwuwymiarowych
12.3.5. Wizualizacja danych wielowymiarowych
12.4. Urządzenia graficzne
12.4.1. Urządzenia pdf(), svg() i postscript()
12.4.2. Urządzenia png() i jpeg()
13. Generowanie raportów przy użyciu pakietu knitr
13.1. Język Markdown
13.2. Podstawy użycia pakietu knitr
13.3. Ustawienia wstawek
13.3.1. Identyfikatory wstawek i zależności między nimi
13.3.2. Pamięć podręczna
13.3.3. Wyświetlanie kodu i wyników tekstowych
13.3.4. Rysunki
13.3.5. Ustawienia globalne
14. Obliczenia numeryczne
14.1. Wprowadzenie
14.2. Algebra wektorów i macierzy
14.2.1. Podstawowe operacje
14.2.2. Normy
14.2.3. Metryki i inne odległości
14.2.4. Wektory i wartości własne
14.2.5. Rozkład Choleskiego
14.2.6. Rozkłąd QR
14.2.7. Rozkład SVD
14.3. Różniczkowanie i całkowanie
14.3.1. Różniczkowanie numeryczne
14.3.2. Całkowanie numeryczne
14.4. Optymalizacja
14.4.1. Algorytmy programowania matematycznego
14.4.2. Algorytmy optymalizacji ciągłej ogólnego zastosowania
14.5. Interpolacja i wygładzanie
14.5.1. Interpolacja jednowymiarowa
14.5.2. Interpolacja dwuwymiarowa
14.5.3. Wygładzanie
14.6. Rozwiązywanie (układów) równań (nie)liniowych
14.6.1. Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji jednej zmiennej
14.6.2. Rozwiązywanie układów równań liniowych
14.6.3. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych
15. Symulacje
15.1. Generowanie liczb (pseudo)losowych
15.1.1. Źródła (pseudo)losowości
15.1.2. Określanie ziarna generatora
15.1.3. Szczegóły działania generatora
15.2. Rozkłady prawdopodobieństwa
15.2.1. Nazwy funkcji związanych z rozkładami
15.2.2. Wybrane jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
15.2.3. Zmienne losowe wielowymiarowe
15.3. Przykładowe eksperymenty symulacyjne
15.3.1. Badanie mocy testu Shapiro-Wilka
15.3.2. Własności estymatorów parametrów rozkładu Gamma
15.3.3. Całkowanie Monte Carlo
15.3.4. Kroswalidacja klasyfikatora
16. Zarządzenie środowiskiem R
16.1. Podstawowe informacje
16.1.1. Informacje o środowisku R
16.1.2. Informacje o systemie
16.1.3. Uruchamianie i zamykanie środowiska R
16.1.4. Historia poleceń
16.2. Opcje globalne
16.3. Ustawienia lokalizacyjne
16.4. Rozszerzanie możliwości środowiska R
16.4.1. Instalacja i aktualizacja pakietów
16.4.2. Wywoływanie innych programów
16.5. Zarządzanie pamięcią
16.5.1. Informacja o rozmiarze obiektów
16.5.2. Kopiowanie na żądanie
16.5.3. Automatyczne odśmiecanie pamięci
16.6. Typ podstawowy, tryb a klasa obiektów
17. Środowiska
17.1. Środowiska jako zbiory obiektów
17.1.1. Podstawowe operacje na obiektach w środowisku
17.1.2. Środowiska a listy
17.1.3. Przekazywanie środowisk funkcjom
17.2. Wskaźniki na środowiska otaczające
17.2.1. Przypadek ręcznie tworzonych środowisk
17.2.2. Ścieżka wyszukiwania
17.2.3. Przestrzenie nazw i środowiska eksportowane przez pakiety
18. Syntaktyka i semantyka języka R
18.1. Obiekty reprezentujące wyrażenia języka R
18.1.1. Parser
18.1.2. Cytowanie
18.1.3. Wywołania, czyli wyrażenia złożone
18.2. Środowiskowy model obliczeń
18.2.1. Ewaluacja wyrażeń
18.2.2. Bieżące środowisko ewaluacyjne
18.3. Ewaluacja wyrażeń w obrębie funkcji
18.3.1. Lokalne środowiska ewaluacyjne
18.3.2. Środowiska otaczające lokalne środowiska ewaluacyjne
18.3.3. Środowiska wywołujące
18.3.4. Ewaluacja argumentów
18.4. Formuły
18.4.1. Przykłady funkcji stosujących argumenty typu formuła
18.4.2. Formuły jako wywołania
18.4.3. Przetwarzanie formuł
19. Programowanie zorientowane obiektowo
19.1. Paradygmaty programowania obiektowego
19.2. Klasy S3
19.2.1. Określanie klasy obiektu
19.2.2. Ekspediowanie metod
19.2.3. Przeciążanie metod
19.3. Klasy S4
19.3.1. Definiowanie klas i tworzenie obiektów
19.3.2. Definiowanie funkcji generycznych i metod
19.4. Klasy referencyjne (RC)
19.5. Specjalne rodzaje funkcji
19.5.1. Funkcje podstawieniowe
19.5.2. Przeciążanie operatorów
19.5.3. Wbudowane grupy funkcji generycznych
20. Integracja R i C++ przy użyciu pakietu Rcpp
20.1. Wprowadzenie
20.1.1. Tryby pracy z Rcpp
20.1.2. Podstawy składni języka C++
20.2. Operacje na wektorach atomowych
20.2.1. Dostęp do wektorów
20.2.2. Tworzenie wektorów
20.2.3. Kopiowanie płytkie i głębokie
20.2.4. Braki danych
20.2.5. Przegląd funkcji z R/C API
20.2.6. Przegląd funkcji i metod z pakietu Rcpp
20.3. Operacje na pozostałych typach obiektów
20.3.1. Listy
20.3.2. Funkcje
20.3.3. Atrybuty obiektów
20.3.4. Obiekty typów złożonych
20.3.5. Wskaźniki
. Bibliografia
. Skorowidz

Co nowego w drugim wydaniu?

Pierwsze wydanie Programowania w języku R zostało przygotowane w 2013 r. W ukazującym się po 3 latach drugim wydaniu zaszedł szereg istotnych zmian — wszystkie partie tekstu zostały zrewidowane, a wiele z nich nawet zostało przepisanych od nowa. Do najbardziej zauważalnych różnic możemy zaliczyć:

 • uproszczenie materiału przedstawianego na początku każdego rozdziału — trudniejsze partie zostały przesunięte zgodnie z duchem „od ogółu do szczegółu”;

 • dodanie kilkuset ćwiczeń (wraz z rozwiązaniami) do tekstu głównego;

 • zamieszczenie większej liczby przykładów z analizy danych (opis implementacji wielu ważnych metod maszynowego uczenia się, więcej uwagi poświęconej ramkom danych);

 • nowy rozdział na temat integracji C++ z R (coraz więcej pakietów jest tworzona przy użyciu Rcpp, co bardzo pozytywnie wpłynęło w ostatnich latach na szeroko pojętą jakość tego rodzaju dodatków);

 • omówienie pakietu stringi w rozdziale na temat przetwarzania napisów;

 • przesunięcie rozdziału nt. pętli jak najdalej, jak to było możliwe;

 • opis sposobów dostępu do baz danych SQL, przetwarzania plików JSON i XML oraz technik wydobywania informacji ze stron internetowych (ang. web scraping);

 • złączenie dwóch rozdziałów na temat generowania grafiki w jeden;

 • opis języka Markdown w rozdz. na temat generowania dynamicznych raportów;

 • bardziej dokładne omówienie sposobów tworzenia pakietów i poprawy szeroko pojętej jakości kodu;

 • bardziej przystępne omówienie mechanizmów niestandardowej ewaluacji i jej znaczenia.